Tannlegeskrekk! Hva betaler jeg!

Tannlegeskrekk! Hva betaler jeg hos tannlegen?

Hva betaler jeg hos tannlegen om jeg har tannlegeskrekk?

Hvor kan jeg få min behandling?

Bakgrunn

Før 1.januar 2018 hadde vi et flott system hvor de med tannlegeskrekk fikk dekt sin behandling gjennom folketrygdloven, § 5-6.Tannlegehjelp.

Dette betyr at de fikk dekt store deler av sin behandling av sine tenner, men også sin behandling av selve frykten.

Punkt 14 sier blant annet:

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne.

Lengere nede i dette punktet har det fra i år kommet inn:

Etter denne stønadsordningen ytes det ikke stønad til personer med «tannlegeskrekk» e.l. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og personer som har odontofobi, omfattes heller ikke av stønadsordningen. Disse gis tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene.

I tillegg er det kommet inn krav om som:

Med sterkt nedsatt evne til egenomsorg menes her at personen på grunn av alvorlig nedsatte funksjonelle eller kognitive egenskaper må ha bistand fra andre personer for å utføre det daglige munnstell/kroppsstell.

Min tanker rundet dette:

Det er vel de færreste som ikke er under hjemmetjenesten som har hjelp til munnstell? Om de har kommet så langt at de må ha regelmessig hjelp til munnstell, så er de trolig under hjemmetjenesten vil jeg tro? Hva tenker dere?

Hva har Helseminister Høies intensjon med denne endringen vært? Er det budsjett kabalen som skulle gå opp, og da måtte det gå utover noen, og i dette tilfelle en meget sårbar gruppe pasienter, som har sterkt behov for å få en trygg relasjon og følges opp av en fast tannlege med kompetanse. En tannlege de har tillit til eller har blitt fortalt er av nære relasjoner, som mor eller far, at denne tannlegen kan du stole på. En tannlege de selv kontakter fordi de har valgt denne tannlegen selv.

Kompetansesentrene

Nå skal kompetansesentrene (TOO sentrene) overta alle odontofobi pasienten. I Norge har vi 6 slike sentrer. I Finnmark har vi ikke senter, med sogner til Tromsø, som betjener Nordland, Troms og Finnmark. Her arbeider det 2 tannleger(for tiden) i tillegg til annen tverrfaglig kompetanse. Da lurer jeg på en ting. Hva med reiseavstander? Her i Finnmark hvor jeg bor er det ikke et slikt kompetansesenter. Bor du i Vadsø eller Karasjok blir reiselengden betraktelig.

Hvor mye får pasientene dekt av sine reisekostnader til behandling ved disse sentrene? Hvor mye av deres tid må de bruke på å reise for å få behandling på et kompetanse senter som nødvendigvis ikke gir denne pasienten et bedre tilbud enn det de har mottatt hos sin private tannlege tidligere. Hva vil dette bety i tid og fravær fra en arbeidsgiver for denne pasienten.

Jeg ser at Helseminister Høie uttaler 22.12.17; Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Svarinnlegg til Den norske tannlegeforening)

Vi har bygget opp et offentlig tilbud til disse pasientene. I dag har vi til sammen 35 team med tannleger og psykologer som gir disse pasientene behandling for odontofobien. Et stort antall tannleger – både offentlig ansatte og private med avtale med fylkeskommunen – utfører deretter selve tannbehandlingen.

Det som topper det hele er at Fylkeskommune nå har fått tillatelse til å leie inn/bestemme private aktører for å ta denne behandlingen??

Bedre tilbud

Jeg trodde hele omlegging var ment for å gi pasienten et «bedre» tilbud enn de har mottatt tidligere, på et kompetanse senter med tverrfaglig kompetanse.  Men plutselig skal fylkeskommunen leie inn/bestemme private aktører? Hvilken av tannlegene med opparbeidet kompetanse inne odontofobi vil vinne dette lotteri? Hvem vil være så heldig å få lov å behandle denne gruppen pasienter videre med dekning fra fylkeskommunen, og med hvilken takster? For en ting er sikkert det er behov for flere tannleger da kompetanse sentret i Tromsø per tiden har 2 tannleger. Jeg tar utgangspunkt i min region her.

Høie sier de har 34 tverrfaglige team? Slik jeg vet det så er det TOO sentrene som har tverrfaglige kompetanse og disse er det 6 av.

Det jeg ser nå er at en sårbar gruppe pasienter er blitt brikker i en budsjett kabal. De skal overføres til kompetansesentrene og fylkeskommunene som allerede har sprengt kapasitet. De påføres mindre valgfrihet i sin behandling og rehabilitering enn de har hatt tidligere. Jeg trodde at denne regjeringen, ville innføre mere valgfrihet for mennesker og ikke mindre? Resultatet for disse pasientene vil kunne bli at de får lengere reiselengde og muligens en økt kostnad i forbindelse med reise og opphold. Spesielt for pasienter som bor langt fra et senter.

Målet med behandlingen

Pasienten som ikke bor i umiddelbar nærhet til sentrene vil få større problemer med å gjennomføre behandling, da det for flere av disse er behov for hyppige tannlegebesøk. Målet med behandlingen vil jeg anta er å få pasienten i stand til å oppsøke ordinær tannlege på regelmessig basis uten å ha eller føle ubehag og frykt. Dette er ikke noe som er gjort i en håndvending, denne behandlingen er ofte tidkrevende og langvarig.

Hvem får behandle

Videre antar jeg situasjonen kan utvikle seg til at tilfeldige private aktører velges av fylkeskommune til å gjøre det arbeidet de ikke rekker over, men er pliktet til i forhold til de nye endringen. Hvilken retningslinjer vil fylkeskommunen bruke for å delegere denne oppgaven videre. Her kan jeg anta at det fort bli tilfeldig hvem som får oppgavene og ikke nødvendigvis kompetansen på området som styrer denne oppgave delingen.

Så min konklusjon er at:

Hva betaler jeg hos tannlegen om jeg har fått diagnosen odontofobi eller har tannlegeskrekk?

Det er vanskelig å si når vi tar i betraktning at du kanskje må på flere lange reiser til kompetanse sentrene som er regionale. Men de nye reglene skal gi deg gratis behandling ved TOO sentrene for din frykt.  Tann behandlings timer hos tannlegen i din Fylkeskommune skal også være gratis. Hvor mange tannbehandlingstimer er jeg sannelig litt usikker på.

De som har odontofobi og har angst, skam og frykt for sin situasjon, skjønner nok selv at ved et total havarert tannsett hvor 1 tannfarget fylling raskt kan ta opp imot 1 time PGA den spesielle situasjonen det er og ha tannlegeskrekk. Så vil situasjonen kunne bli krevende. Krevende om du med tannlegeskrekk må reise lang for din behandling flere ganger i uken i en lang periode. Et annet aspekt er hvor lenge må pasienten vente for å få tilbud til behandling? I et allerede presset system.

Anbefaler

Det jeg anbefaler Helseminister Høie og Høyre med sin regjering er og snarest sette på sin agenda at tannhelse er helse på lik linje med andre helse problemer. I dag har vi fritt sykehusvalg. Vi har fritt valg av fastlege, men når det kommer til munnhelse og tenner så har pasienten ikke lenger valg om de ønsker gratis behandling, hva nå dette betyr? I en allerede presset offentlige tannhelsetjenesten som har som første prioritert og behandle gruppe A, Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. Prioritert betyr at de som er lengere nede på listen blir ikke behandlet av det offentlige om det ikke er tilstrekkelige ressurser, som f.eks. E. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Lurer på om odontofobi pasienten vil falle inn under denne gruppen i Tannhelsetjenesteloven?

Kommenter gjerne

Har du tanker om dette, så skriv gjerne til meg, så svarer jeg så godt jeg kan? Eller bare gi  en tilbakemelding om du er uenig med Høies sprell for de med tannlegeskrekk. Skriv gjerne bare JA i kommentar feltet om du er enig med meg i mine bekymringer!

 

F3A4B378-F686-4719-8910AC377ED0666C-35DF6EF6-B1C1-4C19-BE13F21E3366CBC1

Facebook kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.