Tannlegeskrekk! Hva betaler jeg!

Tannlegeskrekk! Hva betaler jeg hos tannlegen?

Hva betaler jeg hos tannlegen om jeg har tannlegeskrekk?

Hvor kan jeg få min behandling?

Bakgrunn

Før 1.januar 2018 hadde vi et flott system hvor de med tannlegeskrekk fikk dekt sin behandling gjennom folketrygdloven, § 5-6.Tannlegehjelp.

Dette betyr at de fikk dekt store deler av sin behandling av sine tenner, men også sin behandling av selve frykten.

Punkt 14 sier blant annet:

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne.

Lengere nede i dette punktet har det fra i år kommet inn:

Etter denne stønadsordningen ytes det ikke stønad til personer med «tannlegeskrekk» e.l. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og personer som har odontofobi, omfattes heller ikke av stønadsordningen. Disse gis tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene.

I tillegg er det kommet inn krav om som:

Med sterkt nedsatt evne til egenomsorg menes her at personen på grunn av alvorlig nedsatte funksjonelle eller kognitive egenskaper må ha bistand fra andre personer for å utføre det daglige munnstell/kroppsstell.

Min tanker rundet dette:

Det er vel de færreste som ikke er under hjemmetjenesten som har hjelp til munnstell? Om de har kommet så langt at de må ha regelmessig hjelp til munnstell, så er de trolig under hjemmetjenesten vil jeg tro? Hva tenker dere?

Hva har Helseminister Høies intensjon med denne endringen vært? Er det budsjett kabalen som skulle gå opp, og da måtte det gå utover noen, og i dette tilfelle en meget sårbar gruppe pasienter, som har sterkt behov for å få en trygg relasjon og følges opp av en fast tannlege med kompetanse. En tannlege de har tillit til eller har blitt fortalt er av nære relasjoner, som mor eller far, at denne tannlegen kan du stole på. En tannlege de selv kontakter fordi de har valgt denne tannlegen selv.

Kompetansesentrene

Nå skal kompetansesentrene (TOO sentrene) overta alle odontofobi pasienten. I Norge har vi 6 slike sentrer. I Finnmark har vi ikke senter, med sogner til Tromsø, som betjener Nordland, Troms og Finnmark. Her arbeider det 2 tannleger(for tiden) i tillegg til annen tverrfaglig kompetanse. Da lurer jeg på en ting. Hva med reiseavstander? Her i Finnmark hvor jeg bor er det ikke et slikt kompetansesenter. Bor du i Vadsø eller Karasjok blir reiselengden betraktelig.

Hvor mye får pasientene dekt av sine reisekostnader til behandling ved disse sentrene? Hvor mye av deres tid må de bruke på å reise for å få behandling på et kompetanse senter som nødvendigvis ikke gir denne pasienten et bedre tilbud enn det de har mottatt hos sin private tannlege tidligere. Hva vil dette bety i tid og fravær fra en arbeidsgiver for denne pasienten.

Jeg ser at Helseminister Høie uttaler 22.12.17; Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Svarinnlegg til Den norske tannlegeforening)

Vi har bygget opp et offentlig tilbud til disse pasientene. I dag har vi til sammen 35 team med tannleger og psykologer som gir disse pasientene behandling for odontofobien. Et stort antall tannleger – både offentlig ansatte og private med avtale med fylkeskommunen – utfører deretter selve tannbehandlingen.

Det som topper det hele er at Fylkeskommune nå har fått tillatelse til å leie inn/bestemme private aktører for å ta denne behandlingen??

Bedre tilbud

Jeg trodde hele omlegging var ment for å gi pasienten et «bedre» tilbud enn de har mottatt tidligere, på et kompetanse senter med tverrfaglig kompetanse.  Men plutselig skal fylkeskommunen leie inn/bestemme private aktører? Hvilken av tannlegene med opparbeidet kompetanse inne odontofobi vil vinne dette lotteri? Hvem vil være så heldig å få lov å behandle denne gruppen pasienter videre med dekning fra fylkeskommunen, og med hvilken takster? For en ting er sikkert det er behov for flere tannleger da kompetanse sentret i Tromsø per tiden har 2 tannleger. Jeg tar utgangspunkt i min region her.

Høie sier de har 34 tverrfaglige team? Slik jeg vet det så er det TOO sentrene som har tverrfaglige kompetanse og disse er det 6 av.

Det jeg ser nå er at en sårbar gruppe pasienter er blitt brikker i en budsjett kabal. De skal overføres til kompetansesentrene og fylkeskommunene som allerede har sprengt kapasitet. De påføres mindre valgfrihet i sin behandling og rehabilitering enn de har hatt tidligere. Jeg trodde at denne regjeringen, ville innføre mere valgfrihet for mennesker og ikke mindre? Resultatet for disse pasientene vil kunne bli at de får lengere reiselengde og muligens en økt kostnad i forbindelse med reise og opphold. Spesielt for pasienter som bor langt fra et senter.

Målet med behandlingen

Pasienten som ikke bor i umiddelbar nærhet til sentrene vil få større problemer med å gjennomføre behandling, da det for flere av disse er behov for hyppige tannlegebesøk. Målet med behandlingen vil jeg anta er å få pasienten i stand til å oppsøke ordinær tannlege på regelmessig basis uten å ha eller føle ubehag og frykt. Dette er ikke noe som er gjort i en håndvending, denne behandlingen er ofte tidkrevende og langvarig.

Hvem får behandle

Videre antar jeg situasjonen kan utvikle seg til at tilfeldige private aktører velges av fylkeskommune til å gjøre det arbeidet de ikke rekker over, men er pliktet til i forhold til de nye endringen. Hvilken retningslinjer vil fylkeskommunen bruke for å delegere denne oppgaven videre. Her kan jeg anta at det fort bli tilfeldig hvem som får oppgavene og ikke nødvendigvis kompetansen på området som styrer denne oppgave delingen.

Så min konklusjon er at:

Hva betaler jeg hos tannlegen om jeg har fått diagnosen odontofobi eller har tannlegeskrekk?

Det er vanskelig å si når vi tar i betraktning at du kanskje må på flere lange reiser til kompetanse sentrene som er regionale. Men de nye reglene skal gi deg gratis behandling ved TOO sentrene for din frykt.  Tann behandlings timer hos tannlegen i din Fylkeskommune skal også være gratis. Hvor mange tannbehandlingstimer er jeg sannelig litt usikker på.

De som har odontofobi og har angst, skam og frykt for sin situasjon, skjønner nok selv at ved et total havarert tannsett hvor 1 tannfarget fylling raskt kan ta opp imot 1 time PGA den spesielle situasjonen det er og ha tannlegeskrekk. Så vil situasjonen kunne bli krevende. Krevende om du med tannlegeskrekk må reise lang for din behandling flere ganger i uken i en lang periode. Et annet aspekt er hvor lenge må pasienten vente for å få tilbud til behandling? I et allerede presset system.

Anbefaler

Det jeg anbefaler Helseminister Høie og Høyre med sin regjering er og snarest sette på sin agenda at tannhelse er helse på lik linje med andre helse problemer. I dag har vi fritt sykehusvalg. Vi har fritt valg av fastlege, men når det kommer til munnhelse og tenner så har pasienten ikke lenger valg om de ønsker gratis behandling, hva nå dette betyr? I en allerede presset offentlige tannhelsetjenesten som har som første prioritert og behandle gruppe A, Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. Prioritert betyr at de som er lengere nede på listen blir ikke behandlet av det offentlige om det ikke er tilstrekkelige ressurser, som f.eks. E. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Lurer på om odontofobi pasienten vil falle inn under denne gruppen i Tannhelsetjenesteloven?

Kommenter gjerne

Har du tanker om dette, så skriv gjerne til meg, så svarer jeg så godt jeg kan? Eller bare gi  en tilbakemelding om du er uenig med Høies sprell for de med tannlegeskrekk. Skriv gjerne bare JA i kommentar feltet om du er enig med meg i mine bekymringer!

 

F3A4B378-F686-4719-8910AC377ED0666C-35DF6EF6-B1C1-4C19-BE13F21E3366CBC1

Fobi for tannlegen!

Da var det en time til jeg skal være på jobb! Men før det hva er fobi? Det er mange som sliter med tannlegeskrekk der ute og det er ikke alltid så enkelt!

Hva er forbi?

«Fobi viser seg som angst for og unngåelse av situasjoner. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, som ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen

Det eksisterer en mengde fobier, for vann, dyr, høyder, heiser, tannlegen osv. …

Som tannlege opplever jeg ofte å møte på mennesker som sliter med fobier i forbindelse med tannbehandling. Denne fobien – Odontofobi, som på folkemunnen kalles tannlegeskrekk vil i de alvorligste tilfellene, innebærer at en helt unngår tannbehandling. Det betyr at uansett smerter, problemer med spising, utseende eller annet – så oppsøkes ikke tannlege. Noen mennesker med tannlegeskrekk klarer å gå til tannlegen, men da under svært stor påkjenning.

5-10% av den voksne befolkningen i Norge har tannlegeskrekk viser undersøkelser, det vil si at cirka 70 -100 000 mennesker klarer ikke å gå regelmessig til tannlegen på grunn av sin angst.

De kommer inn i en vond sirkel, der de unnlater å gå til tannbehandling på grunn av sin angst. Dette medfører at tannbehandlingsbehovet øker over tid, små hull blir ikke behandlet, og utvikler seg til større hull med smerter og mulighet for akutte infeksjoner etter hvert. På grunn av smerter i tennene ved daglig tannpuss, kan konsekvensen av smertene medføre dårligere munnhygiene og problemet eskalerer.

Økonomi er et emne som bekymrer disse pasienten når de til sist oppsøker en tannlege, de vet de har et stort tannbehandlingsbehov, som de økonomisk ikke vet om de kan takle.

Skam preger denne pasient gruppen betydelig, de skammer seg for at de har havnet i denne situasjonen, at de har latt angst ta styringen, slik at de har droppet ut fra regelmessige kontroller av sine tenner. De skammer seg over hvordan tilstanden på munnhelsen er blitt.

Konklusjonen er at denne frykten går utover pasientens tannhelse, psykiske og sosiale liv.

Tannlegeskrekk er en meget dyptgripende og alvorlig tilstand.

Hva er årsaken?

Største delen av de som har tannlegeskrekk kan fortelle om tidligere opplevelser som har vært smertefulle eller hvor de har følt at de ikke har hatt kontroll, men det er også noen som ikke kan erindre noen slike tidligere hendelser, skrekken kan være «arvet» fra en mor eller far eller annet familie medlem. I siste tilfellet er det sannsynlig at tannlegeskrekken er tillært.

Behandling

Tannlegeskrekk kan behandles, men min erfaring er at når en med tannlegeskrekk kommer til tannlege, er det ofte flere akutte problemer som må tas alvorlig og gjøres noe med før man kan legge fokus på behandling av frykten.

Ofte må man nullstille denne kategori pasienter i forhold til behandling behov. I slike tilfeller vil vi kunne bruke våken sedering for å redusere følelsen av tilstedeværelsen for pasienten under behandling. Våken sedering gis enten som medikamentell sedering, lystgass sedering, eller begge deler sammen for å redusere bevissthets nivået til pasienten.

Kognitiv adferds terapi er mye brukt i behandling av tannlegeskrekken for denne gruppen pasienter, hvor man fokuserer på gradvis tilnærming hvor pasienten har kontroll over situasjonen.

Mine erfaringer er at man bør tilby time utenfor selve tannlegestolen, for samtale og kartlegging av problemet. Behandler må få til en god relasjon behandler – pasient for å oppnå gode resultater. Dette er noe som kan være tidkrevende og kreve flere hyppige korte «besøk» med samtaler.

Her i Norge er det opprettet flere kompetansesenter – disse sentrene har fått navnet TOO, og er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur, overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi). Hitt kan vi som privat praktiserende tannleger henvise odontofobi pasienter. Mine erfaringer er at det er lange ventelister dessverre.

Les gjerne oppfølger som kommer etter hver:

Hva må jeg betale hos tannlegen når jeg har tannlegeskrekk?

Men før det, om du lurer på noe så hør av deg. Har du tannlegeskrekk? Eller kjenner du noen som har tannlegeskrekk? Så gir jeg råd så langt jeg kan. Har du en annen fobi så fortell gjerne om det også!

Fram med sopelimen

Tjuende dag jul

Heisan, i dag er det tjuende dag jul og lørdag den 13. januar. Dette regnes som siste dag av julen i mange nordiske land. Her hjemme er det mange som bruker nettopp denne dagen til å rydde vekk julen.

Mange har sterke tradisjoner som de følger hver år og spesielt julen er nok veldig tradisjons preget. Men de ulike tradisjonene varier og har stort mangfold. Denne dagen skal sopelimen fram for å feie julen ut av stua i mange hjem, mens i Setesdal skulle man danse natta igjennom.

Det jeg hadde planlagt på denne dagen var å pakke vekk julestemning og juletre, julegardinene skulle byttes ut med de lysrosa flotte gardinene og sopelimen skulle få fyker rundt.

I folketroen kunne heksene dette med å lage en smøring som fikk både dem og kosten til å fly, men etter en del knall og fall har jeg gitt opp og forsøke på dette. Jeg er nok ingen heks! Heldig er min mann!

Det jeg kan gjøre, er å sette på litt musikk, så kan det danses gjennom natten! 🙂

Jeg er dessverre ikke hjemme denne dagen. Men jeg fikk ryddet vekk julen før jeg reiste, så julegardinene må vente til i morgen med å bli tatt ned.

Det er litt gøy med trivelige tradisjoner, som man kan glede seg til, som skaper positive energi og stemning i hjemme. Jeg ønsker alle en riktig trivelig helg og om du har noen trivelige tradisjoner du ønsker å dele med meg, så hører jeg gjerne i fra deg.

 

Skal du rydde bort julen i dag?

Bak bloggen?

Presentasjon

Jeg er en voksen dama, gift med en veldig travelt opptatt fisker. Vi er en familie i tiden med mine, dine og våre barn.

Min eneste datter var ferdig sykepleier utdannet i juni 2017 og arbeider nå i hjemmetjenesten. Min stesønn holder på med avslutningen på sin maritime utdanning, der han skal bli kaptein. Min mellomste sønn er elektrikerlærling i en bedrift i Hammerfest og minstemann går nå i 2. klasse. Dette var litt om familien min.

Selv var jeg ferdig utdannet tannlege i 1996. I dag er jeg eier/medeier av 2 tannklinikker. I  mange år fokuserte jeg yrkesmessig på å videre utvikle min kompetanse klinisk, den siste tiden har jeg også fokusert på å utvikle mine lederferdigheter og lære om helseledelse.  Det var kjempe lærerikt og jeg vil nok komme tilbake med flere innlegg om denne etterutdanningen og temaer som var givende og flotte.

Etter litt att og fram, så har jeg funnet ut at jeg skal bruke 2018 til å blogge, bare for moro, noe jeg aldri har gjort tidligere. Jeg er verken journalist, skribent eller dikter. Jeg skriver heller ikke leserinnlegg, så her hiver jeg meg ut på dypt vann. Dette gjør jeg fordi jeg har en tro på at dette kan være moro, og jeg liker utfordringer.

Jeg har i den forbindelsen lest litt! «Å skrive kan til tider være krevende og ensomt» leser jeg i et kompendie om å blogge.  Det kan jeg nok tenke meg. Krevende fordi du skal skrive godt, du skal skrive stimulerende, du skal skrive fengende. Folk der ute skal ønske og lese videre, de skal sitte og vente på at neste innlegg kommer. De skal gjerne sitte med undring og spørre seg «Hva skjer videre?». Du skal ideelt sett få til forventninger fra omgivelsene, forventninger om at det snart kommer noe vi gjerne ønsker å ta del i, noe som er spennende og engasjerende. Noe som folk der ute prioritere og bruke tid på.

Det blir spennende og se om jeg får dette til.

Hva vil jeg skrive om?

Min blogg vil selvsagt inneholde en del tannhelse relatere innlegg. Dette naturligvis da jeg er tannlege med over 20 års erfaring og sitter inne med mye på området. Men for at dere der ute skal bli bedre kjent med personen bak bloggen, er det viktig å få inn noe personlig. Det er derfor naturlig å komme med noen personlige innlegg om hva som engasjerer meg i tillegg til min jobb, hva jeg gjør i fritiden og hva jeg kunne tenke meg og gjøre framover. Det blir sikkert noen reisebrev da jeg er glad i å reise, spesielt på hytta i Klubbukt og hytta i Sverige. Jeg liker også å besøke min søster i Lillehammer og jeg elsker og være i Syden og ligge på stranda og kose meg.

Så velkommen til en blogg reise med meg! Håper at jeg kan inspirere og engasjere dere der ute.

Hver ikke redd for å kommentere, det er bare moro.